Szkolenia uczniów

Szkolenie uczniów w rzemiośle:

 • ślusarstwo
 • kowalstwo
 • mechanika pojazdowa
 • blacharstwo pojazdowe
 • lakiernictwo pojazdowe
 • elektromechanika pojazdowa
 • elektromechanik
 • wulkanizator
 • stolarstwo
 • szewstwo
 • szklarstwo
 • cukiernictwo
 • piekarstwo
 • rzeźnictwo
 • murarstwo
 • malarstwo
 • monter instalacji sanitarnych
 • elektryk
 • fryzjer
 • fotograf

Nauka zawodu jest ważnym zadaniem realizowanym przez pracodawców - rzemieślników. W tym zakresie Cech oferuje wszechstronną pomoc. Obsługuje rzemieślników, uczniów i rodziców w zakresie całokształtu spraw związanych z uczniami - młodocianymi pracownikami, między innymi takich jak kompletowanie wszelkich dokumentów, sporządzanie umów, itp.
Ponadto Cech został upoważniony poprzez odpowiednie pełnomocnictwa do występowania w imieniu rzemieślników przed Powiatowym Urzędem Pracy w sprawach dotyczących refundacji kosztów z tytułu zatrudniania młodocianych pracowników. W imieniu tych rzemieślników kompletuje dokumentację dotyczącą uczniów i co kwartał sporządza stosowne wnioski wyliczając kwoty należne do refundacji, które wypłacane są w kasie Cechu. W sprawach tych Cech na bieżąco współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy.